Правила внутрішнього трудового розпорядку

                                                                                                                                       З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                                                                                      загальними зборами

                                                                                                                                      трудового колективу

                                                                                                                                       від 14 березня 2016 року

                       П Р А В И Л А

                            внутрішнього трудового розпорядку

 Р О З Д І Л      І   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1Відповідно до Конституції України кожен громадянин  право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується.

1.2. Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, додержуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитись до державного та комунального майна.

1.3. Трудова дисципліна в установі забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.

   У трудовому колективі створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які не сумлінно виконують трудові обов’язки.

  Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

 

Р О З Д І Л  ІІ  Порядок прийому і звільнення працівників

2.1 Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу в установі.

2.2 Трудовим  договором є угода між працівником і адміністрацією установи, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а адміністрація установи зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, Колективним договором і угодою сторін.

2.3 Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

2.4 При укладанні трудового договору громадянин зобов’язаний надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, документ про освіту(спеціальність, кваліфікацію), відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім»ї.

   Укладання трудового договору оформляється розпорядженням керівництва установи про зарахування працівників на роботу.

  Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до виконання роботи.

2.5 При укладанні трудового договору в розпорядженні може бути обумовлено випробування терміном до шести місяців з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

  В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

2.6 До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація установи зобов’язана :

 - роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці;

 - ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;

 - визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 - проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2.7 Переведення на іншу роботу в тій же установі, допускається тільки за згодою працівника.

2.8 На всіх працівників, які працюють в установі понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

  Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.9 Розірвання трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених чинним законодавством.

  Працівник має право розірвати трудовий договір , укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію установи письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу;неможливість проживання у даній місцевості, яке підтверджене медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною  - інвалідом; догляд за хворим членом сім»ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; виходом на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), адміністрація установи повинна розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

   Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією установи законодавства про працю, Колективного або трудового договору та у вище перелічених випадках.

2.10 Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані :

  2.10.1 За попередньою згодою профспілкового органу у випадках :

  - змін в організації праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників;

  - виявленої відповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров»я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

  - систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

 - прогулу (в тому числі по причині відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 - нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок  тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи(посади) при певному  захворюванні. За працівникам, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посади) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

 - появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

 - винних дій працівника, який безпосередньо обслуговував грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку адміністрації установи.

2.10.2 Без попередньої згоди профспілкового органу у випадках :

  - ліквідації установи;

  - незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;

  - поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

  - звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що діє в установі;

  - звільнення працівника , який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) державного чи комунального майна, встановленого вироком суду , що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

2.11 Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю в України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється у разі :

  - порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

  - недотримання вимог пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

  - досягнення службовцем органів місцевого самоврядування граничного віку проходження служби  в органах місцевого самоврядування ;

  - виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню службовця органів місцевого самоврядування на службі в органах місцевого самоврядування;

  - відмова службовця органів місцевого самоврядування від прийняття або порушення Присяги;

  - неподання або подання службовцем органів місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо доходів щодо його доходів;

- інші підстави, передбачені законодавством.

2.12 Припинення трудового договору оформляється розпорядженням адміністрації, установи.

2.13 В день звільнення адміністрація установи зобов’язана видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

    У разі звільнення працівника з ініціативи адміністрації установи, адміністрація зобов’язана також у день звільнення видати йому копію розпорядження про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення, копія розпорядження видається на вимогу працівника.

 

Р О З Д І Л  ІІІ

3.1 Службовець повинен :

  - сумлінно виконувати свої службові обов’язки і не передоручати їх виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

  - шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

  - не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію службовця.

3.2 Службовцю забороняється :

  - брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування органів місцевого самоврядування органів місцевого самоврядування;

  - вчиняти дії, що можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисливих цілях у власних інтересах, а також дії, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

   - виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу об’єднання громадян чи конкретної особи;

  - проявляти бюрократизм, відомчість і місництво.

   Круг обов’язків, які виконує кожен працівник по своїй спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

3.3 Основними обов’язками службовців є :

  - додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

  - забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

  - недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

  - своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

  - збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків служби в органах місцевого самоврядування, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

  - постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

  - сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі.

 

Р О З Д І Л  ІОсновні обов’язки адміністрації

4.1 Адміністрація зобов’язана :

  - правильно організувати працю працівників, забезпечити трудову дисципліну, неухильно додержувати законодавство про працю та правила з охорони праці, уважно ставитись до потреб, запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

4.2 Адміністрація не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

4.3 Адміністрація здійснює свої обов’язки у відповідних випадках або по узгодженню з профспілковим органом установи, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

Р О З Д І Л  Робочий час

      5.1 Час початку і закінчення щоденної роботи наступний:

     початок роботи        -   8.00 год.

     закінчення роботи -     17.00 год.

     перерва на обід з 12.00 до 12.45 год.

       5.2 Тривалість  роботи по дням тижня:    

понеділок, вівторок, середа, четвер – 8 год 15 хв., п’ятниця – 7.00 год.,вихідні – субота   і неділя.

     5.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

    5.4 Робочий час для охоронника виконавчого апарату районної ради  встановлюється доба через три: доба з 08.00 годин ранку до 08.00 годин ранку наступного дня.У зв’язку з тим, що через умови виробництва перерву охороннику  встановити не можна, він має  можливість приймати їжу протягом робочого часу. Охороннику заборонено відлучатися з місця роботи, тому час, протягом якого охоронник  смакує  їжу, ураховується  як відпрацьований та оплачується.

Р О З Д І Л VІЗаохочення  за успіхи в роботі

        6.1. За сумлінну безперервну працю,  зразкове виконання трудових  обов’язків службовцям видається грошова винагорода в розміри та порядку, що встановлюються чинним    законодавством.

      6.2.  За особливі трудові заслуги службовці представляються до державних  нагород та присвоєння почесних звань.

      6.3. За сумлінну працю службовцю при  виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

     6.4. Заохочення оголошуються розпорядженням в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок.

Р О З Д І Л VІІ   Стягнення за порушення трудової дисципліни

      7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

      а) догана;

      б) звільнення.

       7.2. Дисциплінарні стягнення до службовця застосовуються за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби, а також за вчинок, який порочить його  як  службовця або  дискредитує орган, в якому він працює.

     До службовців є крім стягнень, які перелічені вище, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу;

-попередження про неповну службову  відповідальність;

-затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

     7.2. Дисциплінарне стягнення застосовується  за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника, не рахуючи часу звільнення працівника  від  роботи  у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю  або перебування його у відпустці.

      Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

      7.3. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація пропонує порушникові трудової дисципліни дати письмове  пояснення.

     За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення.

     7.4. Адміністрація має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про  порушення дисципліни на розгляд трудового колективу.

     7.5. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

      Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення  одного року.

        Протягом строку дисциплінарного  стягнення заходи  заохочення до працівника  не застосовуються.


Р О З Д І Л VІІІ   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються на видному місці.